Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

Počasí dnes:

18. 6. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přestupková komise města Radnice

Jednací řád přestupkové komise

Čl. l - Základní ustanovení

Starosta města Radnic zřídil v souladu s ust. § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako zvláštní orgán města komisi pro projednávání přestupků a jmenoval její členy. Komise se schází v budově MěÚ Radnice, přízemí - zasedací místnost, a to podle potřeby, zpravidla jednou do měsíce. Komisi svolává oprávněná úřední osoba stanovená Organizačním řádem městského úřadu, to je referent pro výkon přestupkové agendy, který je rovněž zapisovatelem komise.

Čl. 2 - Příprava jednání

Spisovou dokumentaci a materiály připravuje zapisovatel komise jako oprávněná úřední osoba ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), která je na úseku přestupkové agendy dále pověřena k provádění úkonů městského úřadu jako správního orgánu ve správním řízení v rozsahu  – všechny úkony kromě podepisování meritorních rozhodnutí.
Před jednáním komise se pozvaní členové dostaví v dostatečném časovém předstihu a seznámí se s programem komise a obsahem projednávaných podání.

Čl. 3 - Řízení

Komise jako kolegiální orgán v souladu s § 134 správního řádu jedná vždy ve tříčlenném složení za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí na úseku projednávání přestupků (dále jen předseda - předsedající). Jednání a rozhodování komise je přítomen rovněž zapisovatel komise.

Čl. 4 - Rozhodování

Komise rozhoduje vždy ve tříčlenném složení za předsednictví předsedy komise. Komise rozhoduje hlasováním, hlasování vždy předchází porada členů. Poradě nesmí být přítomna jiná osoba než členové komise a zapisovatel jako osoba pověřená sepsáním protokolu. Každý člen komise je oprávněn při poradě podat návrh na konkrétní usnesení a má jeden platný hlas. Usnesení je přijato nadpoloviční většinou hlasů (zapisovatel, který není členem komise, nehlasuje).
Hlasování řídí předseda komise, členové hlasují osobně a jednotlivě, předseda naposled. O každém hlasování se sepisuje protokol. Protokol o hlasování obsahuje přesnou citaci usnesení, o němž se hlasuje, doslovně souhlasnou s výrokem rozhodnutí. Z protokolu musí být zřejmé, zda bylo usnesení přijato většinou hlasů  nebo jednomyslně. Protokol o hlasování obsahuje podpis všech tří členů komise a zapisovatele. Protokol o hlasování se vkládá do obálky, která se uzavře, označí úředním razítkem a uloží do příslušného správního spisu.

Čl. 5 - Jednání o námitkách

Je-li účastníkem řízení v souladu s § 14 správního řádu vznesena námitka pro podjatost některého člena komise, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, rozhodne o této námitce komise jako celek s výjimkou toho člena, jehož vyloučení je namítnuto.

Čl. 6 - Účinnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jmenování Přestupkové komise města Radnic.

Seznam obcí, se kterými má Město Radnice uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků.

Obce, jejichž přestupky projednáváme  Obce, jejichž přestupky neprojednáváme
Břasy  Němčovice
Bezděkov  
Březina  
Přívětice  
Skomelno  
Vejvanov  
Hlohovice  
Chlum  
Sebečice  
Kamenec  
Bujesily  
Liblín  
Újezd u svatého Kříže  
Chomle  
Kladruby  
Lhotka u Radnic  

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

JEDNACÍ ŘÁD