Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Ve dnech 18. a 19. května je knihovna A. J. Puchmajera z provozních důvodů zavřena. 

Vodovod a kanalizace

Město Radnice je vlastníkem veřejného vodovodu a kanalizace. Od roku 2016 provozuje zásobování pitnou vodou, odvod dešťové vody a odvod splaškové vody na čistírnu odpadních vod  pro obyvatele a provozovny  v  Radnicích a  ve Svaté Barboře.

Do konce roku 2015 tyto služby zajišťoval  Václav Vonásek - Bravos, Radnice.

Uvědomujeme si, že voda je stále vzácnějším prvkem, o jehož zdroje je třeba neustále pečovat a chránit je. Staráme se o provoz a modernizaci vodovodní sítě tak, aby nedocházelo ke ztrátám vody. Nedílnou součástí naší služby je permanentní kontrola stavu vodovodního řadu, investice do jeho rozšiřování a zkvalitňování, stejně jako snižování ztrát pitné vody při její distribuci. Výsledky měření  kvality vody najdete v sekci Laboratorní rozbory. Kvalita dodávané vody souvisí s péčí o krajinu, která je zdrojem pitné vody. Nestaráme se proto jen o samotné zdroje, ale i jejich okolí. Bedlivě monitorujeme všechny aktivity s možným dopadem na vodní zdroje, nevyjímaje zemědělství. Uvědomujeme si, že právě voda je lakmusovým papírkem kondice celého místního ekosystému. Příroda jako celek si zaslouží nejvyšší pozornost.

Investiční akce

V rámci zlepšování stavu přírody a krajiny v roce 2013 byl uskutečněn projekt „Revitalizace Starého městského rybníka“. Projekt byl podpořen dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 822 016,30 Kč. Celkové náklady akce činily 1 587 000 Kč.

Dále jsme se finančně podíleli na akci úpravy toku Chomlenka  a vybudování mostků na toku ve výši 3 425 721,80 Kč.

V roce 2014 byla zahájena stavba čistírny odpadních vodnového řadu splaškové kanalizace a stavební úpravy a modernizace úpravny vody. Čistírna odpadních vod byla zkolaudována dne 8.12. 2015. Náklady na stavbu činily 49 018 062,59 Kč a byla podpořena účelovými dotacemi v celkové výši 24 576 000 Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci ve výši  19 576 000 Kč a spoluúčast Plzeňského kraje činila 5 000 000 Kč. Náklady na stavbu splaškové kanalizace činily 66 386 937,72 Kč. Z toho dotace byly poskytnuty v celkové částce 40 186 695,25 Kč. Ministerstvo životního prostředí podpořilo akci částkou 36 223 878,87 Kč, Státní fond životního prostředí částkou 2 162 816,38 Kč a Plzeňský kraj částkou 1 800 000,00 Kč. Na úpravně vody proběhla výměna technologických a elektroinstalačních celků z důvodu jejího kvalitního provozu  a 100 procentní funkčnosti. Součástí byla i reversní osmóza na odstraňování nežádoucích příměsí ze surové vody (nikl, dusičnany). Rekonstrukce byla provedena za 6 004 317,51 Kč. Plzeňský kraj přispěl dotací v celkové částce 2 821 000 Kč.

V současné době probíhá úprava rybníčků na Kalvárii.

Investice do vodohospodářské  infrastruktury financujeme z vlastních, dotačních prostředků a z prostředků z Fondu vodohospodářského majetku (FVHM). FVHM je tvořen z prodeje vodného a stočného. Z každého vyfakturovaného 1 m3 vodného je do fondu odvedeno 5 Kč a z každého vyfakturovaného 1 m3 stočného 2 Kč. Od 1.1. do 30.6. 2020 bylo vyfakturováno 26 747 m3 vodného a 26 903 m3 stočného. Do FVHM bylo za 1. pololetí 2020 bylo odvedeno 187 541 Kč. Stav účtu FVHM je k 30.7. 2020 960 261,82 Kč.

Všechny potřebné informace vztahující se k provozování vodovodu a kanalizace, k fakturaci vodného a stočného najdete v následujících sekcích.

Město

Informační centrum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Letní scéna Radnice

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice můžete vkládat do schránky umístěné na budouvě Kulturního domu U Růže čp.69.
Budou vyřizována pouze podepsaná podání.

Elektronický kontaktní formulář