Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Pečovatelská služba

 

Název organizace: Pečovatelská služba města Radnice
Zřizovatel: Město Radnice
Forma: terénní služba
Sídlo: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
IČO: 00259021
ISS: 5225734
Poskytována od: 1.1.2007

Kontakt na sociální pracovnici: Bc. Libuše Šmolíková, DiS. - 371 740 815, 737 997 830

Své služby poskytuje Pečovatelská služba města Radnice (dále jen poskytovatel) podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikami pečovatelské služby a platnými právními normami, v rozsahu svých kapacit a odborných a kvalifikačních předpokladů svých zaměstnanců tak, jak je stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Posláním pečovatelské služby v Radnicích je poskytovat soubor pečovatelských činností osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem pečovatelské služby je podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost, vést ho k co největší samostatnosti a umožnit mu žít co nejdéle v jeho přirozeném prostředí.

Plnění našeho poslání je veřejným závazkem všech zaměstnanců Pečovatelské služby města Radnice vůči veřejnosti.

Kapacita okamžitá - počet klientů: 2
Cílová skupina: senioři
Věková struktura dle skupiny: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Služba je určena občanům žijícím trvale na území města Radnice, kteří mají sníženou soběstačnost či mobilitu z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení apod., kdy tento stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Místo poskytování: město Radnice – Pečovatelská služba, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Službu je možné čerpat od pondělí do pátku, mezi 07.00 - 15.30 hodinou.

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech klientů  nebo v Domech s pečovatelskou službou - Radnice č. p. 70 a Radnice č.p. 242.

Principy /zásady/ služby:

 • individuální přístup, pružně přizpůsobený měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů
 • empatie a flexibilita
 • respekt k soukromí klienta
 • diskrétnost a mlčenlivost o soukromí uživatelů
 • taktnost a citlivý přístup k uživateli
 • transparentnost při účtování plateb za služby

Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky, díky kterým uživatelé služby, mohou uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v tomto rozsahu

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   

Jakým způsobem zahájit řešení situace
Poskytovatel pověřil pro jednání se zájemcem o službu sociálního pracovníka města Radnice, tel. 371740815.
Pečovatelky podávají pouze základní informace - jméno sociálního pracovníka, pracovní dobu, telefonní číslo, předají letáček s informacemi o poskytované službě.

Zájemce o službu se telefonicky, anebo osobní návštěvou na MěÚ Radnice, spojí se sociálním pracovníkem, který mu o službě poskytne základní informace. V případě zájmu si poté společně domluví schůzku v domácnosti žadatele. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby předchází jednání mezi zájemcem o poskytnutí sociální služby a poskytovatelem (sociální šetření).


Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 91 odst. 3.

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Poskytovatel je povinen vést evidenci žadatelů, se kterými nemohla být uzavřena smlouva z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Službu nelze odmítnout bez osobního jednání se zájemcem nebo s určeným zástupcem zájemce. Při odmítnutí předloží zájemci sociální pracovník nabídku - informační materiál na zajištění služby jiným subjektem.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný občanský průkaz žadatele, potvrzení nebo soudní rozhodnutí o nároku žadatele na bezplatnou péči dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje za osvobození

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na MěÚ Radnice, správní odbor, kancelář sociálního pracovníka a na stránkách města Radnice.

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby.pdf (326.07 kB)

Ceník pečovatelské služby (46.23 kB)

Popis a realizace poskytování pečovatelské služby (327.78 kB)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky k podání žádosti o zavedení pečovatelské služby nejsou žádné.
Pečovatelská služba je služba hrazená žadatelem. Maximální ceny za základní úkony pečovatelské služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Každý žadatel je předem seznámen s ceníky služeb. Ceny za úkony, které jsou dohodnuty mezi žadatelem a poskytovatelem pečovatelské služby jsou uvedeny v příloze Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Ceník je také k nahlédnutí u sociálního pracovníka města Radnice nebo na webových stránkách města Radnice. Účastníkům odboje jsou základní úkony poskytovány bezplatně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost o poskytování pečovatelské služby lze vyřídit dle aktuální potřeby žadatele okamžitě. Jinak nejsou lhůty pro vyřízení poskytnutí pečovatelské služby stanoveny. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem. Pečovatelskou službu je možno poskytovat od smluveného data, které je stanoveno dohodou mezi žadatelem a poskytovatelem pečovatelské služby.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dalšími dotčenými účastníky řízení jsou zákonní zástupci žadatele.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po žadateli o pečovatelskou službu nejsou požadovány žádné další činnosti. V případě zavedení pečovatelské služby je požadováno, aby žadatel umožnil pracovnici sociální péče vstup do domácnosti. Je-li žadatel majitelem domácího zvířete, je nutné, aby zajistil bezpečnost pro pracovnici sociální péče v době výkonu pečovatelské služby.

Prověřování kvality služeb
Uživatelé sociální služby mají právo, písemně, anebo ústně, podávat stížnosti, náměty a připomínky.
Tohoto se týká § 88, písm. e) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • náměty jsou taková sdělení, která pozitivním způsobem hodnotí poskytovanou sociální službu, navrhují změny v poskytované sociální službě, doplňují či aktualizují informace nezbytné pro poskytování sociální služby
   
 • připomínkou je takové sdělení, které negativně hodnotí kvalitu nebo způsobposkytování pečovatelské služby. Toto sdělení však neobsahuje žádné konkrétní informace o tom, kdy, jakým způsobem a kým byla sociální služba nekvalitně poskytnuta – má zobecňující charakter
   
 • stížnost je sdělení, které upozorňuje konkrétním způsobem na nekvalitní nebo nevhodný způsob poskytnutí pečovatelské služby, na nevhodné jednání zaměstnanců poskytovatele, na skutečnosti, které nastaly v souvislosti s poskytovanými sociálními službami, a v jejichž důsledku došlo k újmě na zdraví, majetku nebo osobní cti uživatele služby nebo i jiné osoby

Jak postupovat v případě stížnosti.pdf (228.64 kB)

Formulář k podání stížnosti, námětu, připomínky.pdf (190.7 kB)

Na koho je možné se obracet, komu námět, připomínku nebo stížnost předat?

 • sociálnímu pracovníkovi 
 • tajemníkovi
 • starostovi
 • stížnost přijímá také jakýkoli jiný pracovník poskytovatele, který má povinnost tuto stížnost neprodleně (hned, jakmile to bude z provozních důvodů možné) nadřízenému pracovníkovi předat
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, u kterého je společnost registrována
  jako poskytovatel sociálních služeb - Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • veřejná ochránkyně práv (ombudsman) - Údolní 39, 602 00 Brno podatelna@ochrance.cz, (+420) 542 542 888
 • Český helsinský výbor - Jelení 5, 118 00 Praha 1
 • další nezávislé orgány


Lhůta pro vyřízení námětu, připomínky nebo stížnosti
Do třiceti dnů od příjmu stížnosti, námětu nebo připomínky bude předána písemná odpověď.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny. Vztah mezi žadatelem o pečovatelskou službu a poskytovatelem pečovatelské služby je smluvní.

Výpověď smlouvy o poskytování pečovatelské služby
Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve smlouvě. Uživatel může písemně vypovědět smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů.

Další informace
Informace o pečovatelské službě lze získat z informačních letáčků, k vyzvednutí na MěÚ Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice.

Leták - pečovatelská služba (230.67 kB)

Přehled kontaktů sociálních služeb poskytovaných na Rokycansku

Kontakty na související sociální služby - Rokycansko

 

Aktualizace: 05.12.2022

 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informační centrum/muzeum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice 

Elektronický kontaktní formulář

Letní scéna Radnice