Město Radnice
RadniceOficiální stránky města

Stavební odbor

Kontakty:

Jarmila Cajthamlová, referent odboru: tel. 371 740 819, email: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz

Simona Vonásková, referent odboru: tel. 371 740 816, email: simona.vonaskova@mesto-radnice.cz

Aleš Drtina, referent odboru: tel. 371 740 819, email: ales.drtina@mesto-radnice.cz

Bc. Barbora Tolarová, referent investic a ŽP: tel. 371 740 816, email: barbora.tolarova@mesto-radnice.cz

Provozní doba: 

Pondělí: 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod. 

Středa:   08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.    

Pracovní náplň stavebního odboru:

Stavební odbor zajišťuje a vykonává pro správní území obce s pověřeným obecním úřadem:

Na úseku územního plánování (zákon č. 183/2006 Sb.):

 • vydává územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • poskytuje informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území
 • spolupracuje s orgánem územního plánování (obec s rozšířenou působností) při pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a geografických informačních systémů

Na úseku stavebního řádu zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu (zákon č. 183/2006 Sb.):

 • vydává rozhodnutí povolení stavby
 • vydává souhlas s ohlášením stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby
 • vydává povolení předčasného užívání stavby a povolení zkušebního provozu
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby a ověřuje pasport stavby
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně užívání stavby
 • vydává povolení odstranění stavby
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav
 • provádí kontrolní prohlídky stavby
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nezbytné zabezpečovací práce
 • nařizuje nezbytné úpravy, údržbu a vyklizení stavby
 • ukládá opatření na cizím pozemku nebo stavby
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty podle stavebního zákona
 • provádí další činnosti podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • provádí další činnosti dle zákona č. 500/2004 Sb., zejména vydává vyjádření, osvědčení a sdělení
 • vydává kolaudační rozhodnutí dle zákona č. 50/1976 Sb.

Formuláře stavebního odboru:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

Správní poplatky

Správní poplatky vybírané na odboru stavebním podle zákona č. 350/2012, Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony dle položek 17,18 a 20 ...
 
 

    Správní poplatky vybírané na odboru stavebním

podle zákona č. 350/2012, Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony  dle položek 17,18 a 20

Položka 17- územní plánování, územní rozhodnutí

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání

   rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

 

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty

      nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

Kč    1 000

 

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Kč    5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Kč      500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Kč    1 000

 

a 500 Kč za čtvrté               a každé další stání,                          nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb      veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)                   

 

Kč    1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Kč   20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Kč      300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Kč    3 000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

 

 

a) do výměry 5 000 m2 včetně

Kč    1 000

b) nad výměru 5 000 m2                            

Kč    3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Kč    1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu               

Kč    2 000

 

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území                      

Kč    5 000

 

6. Vydání regulačního plánu na žádost

Kč   10 000

Poznámky:

 

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

 

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy 16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

 

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

 

9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18 – stavební řád

1. Vydání stavebního povolení

 

 

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

Kč    5 000

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty                                         

Kč   10 000

 

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b)       s výjimkou stavby garáže                       

Kč      500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží                           

Kč    1 000

 

a 500 Kč za čtvrté                                a každé další stání,                                                 nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že       ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

Kč    1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Kč   10 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do       kapacity 50 ekvivalentních obyvatel            

Kč      300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                                    

Kč    3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení                               

Kč    1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e)  stavebního zákona                                  

Kč    1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3

Kč      500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

Kč    1 000

 

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením                                        

Kč      500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby       

Kč    1 000

 

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby                                    

Kč    1 000

 

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu   

Kč    1 000

 

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby                                 

Kč    1 000

 

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby       

Kč      500

 

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby   

Kč      500

 

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby             

Kč      500

 

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb                                           

Kč    5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

Kč      500

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem                                      

Kč   10 000

 

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti    autorizovaného inspektora                        

Kč   10 000

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 

Předmětem poplatku není:

 

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

 

Poznámky:

 

1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

 

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

 

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

 

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

 

Položka 20 – místní šetření

Místní šetření nebo ohledání na místě

 

 

 

                                          

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu                                   

Kč      500

 

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech                               

Kč    1 000

 

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 

Kč    2 000

Osvobození:

 

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky 18) místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

 

Předmětem poplatku není:

 

1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

 

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

 

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

 

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

 

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

 

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

 

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky. 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Informační centrum/muzeum

Infocentrum Radnice

Tel. IC Radnice

+420 371 795 228

 

Logo FaceBook

Infocentrum

Radnice

na Facebooku

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Registr smluv

Město Radnice od 1. června 2015 zveřejňuje vybrané smlouvy na svých webových stránkách http://info.mesto-radnice.cz/cs/smlouvy/

Upozornění

Hlášení městského rozhlasu

Všechna hlášení městského rozhlasu si můžete nově přečíst na našich stránkách.

 


Dotazy a podněty

pro Zastupitelstvo města Radnice 

Elektronický kontaktní formulář

Letní scéna Radnice